O nas

1) Badanie promowanie i popularyzacja wśród społeczeństwa historii i dziejów oraz wspieranie inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

2) Renowację cmentarzy i pomników, przy współpracy z gospodarzem obiektu.

3) Prace badawcze o charakterze historycznym, zarówno w zakresie prac archiwalnych jak i terenowych.

4) Kolekcjonowanie, zachowanie i eksponowanie pamiątek w postaci dokumentów,  fotografii, militariów i innych dóbr stanowiących dobro kultury i historii ziem całej Polski.

5) Wzbogacanie wiedzy historycznej o regionach Polski przez członków Stowarzyszenia.

6) Stałą współprace z Konserwatorem Zabytków i działaniem zgodnie z jego wytycznymi.

7) Tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych.

8) Działalność edukacyjną związaną z historią.

9) Współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się podobną tematyką lub szeroko pojętym działem ochrony dóbr kultury w kraju.

10) Działalność edukacyjną związaną z historią.

11) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi  się ochroną zabytków.

12) Organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów.

13) Organizacja i udział w zlotach, konferencjach, szkoleniach, zjazdach i w innych  przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce.

14) Działanie na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa kulturowego i  niedopuszczenie do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków związanych z historią regionu.